Novice

Objavljeno 23. 5. 2014 – Začela se je priprava slovarja sodobnega slovenskega jezika

Na pobudo Univerze v Ljubljani, Centra za jezikovne vire in tehnologije (CJVT UL), se je na Filozofski fakulteti prvič po podpisu sporazuma o sodelovanju sestal Konzorcij za jezikovne vire in tehnologije, ki ga sestavljajo Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, zavod Trojina ter podjetji Amebis in Alpineon. Na prvem projektnem sestanku so vsem, ki so izrazili interes za sodelovanje, predstavili namen konzorcijskega sodelovanja in se dogovorili o pripravah prvega skupnega projekta – izdelavo koncepta slovarja sodobnega slovenskega jezika, ki bo temeljil na Predlogu. Sestanka se je udeležilo več kot 30 raziskovalk in raziskovalcev z vseh konzorcijskih institucij.

_________________________________________

PRETEKLE NOVICE

Objavljeno 12. 2. 2014 – Sklepi Posveta o novem slovarju slovenskega jezika

Minister za kulturo na posvetu o novem slovarju sodobnega slovenskega jezika: »Le s poenotenjem stroke glede koncepta in načina dela ne bomo zamudniki pri izidu novega slovarja«. Več na spletni strani ministrstva.

Objavljeno 1. 1. 2014 – Odziv na članek v Delu, objavljenem 21. 9. 2013

Kot odziv na prispevek dr. Marka Snoja v Delovi Sobotni prilogi, v katerem so kritizirane številne rešitve v Predlogu, je bil pripravljen obsežen odgovor.

Objavljeno 12. 12. 2013 – Najava posveta o novem slovarju slovenskega jezika

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije je najavilo Posvet o novem slovarju slovenskega jezika, ki bo potekal 12. februarja 2014. Več informacij se nahaja na spletni strani ministrstva.

Objavljeno 15. 7. 2013 – Osnutek vsebine skupnega koncepta, ki je bil 15. 7. 2013 poslan na Ministrstvo za kulturo

Po dogovoru z Ministrstvom za kulturo so avtorji Predloga za izdelavo slovarja sodobnega slovenskega jezika in predstavniki Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU oblikovali osnutek vsebine skupnega koncepta, ki je bil predmet dogovora z dne 3. 7. 2013, in ga 15. 7. 2013 poslali ministrstvu.

Objavljeno 15. 7. 2013 – Dogovor s predstavniki Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša z dne 3. 7. 2013

Dne 3. 7. 2013 je potekal sestanek avtorjev Predloga za izdelavo slovarja sodobnega slovenskega jezika in predstavnikov Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Prisotni na sestanku so se dogovorili, da je mogoče v času enega leta izdelati skupni koncept, vključno z opisom morebitnih konceptualnih razhajanj. Sredstva, ki so potrebna za izdelavo skupnega koncepta, ocenjujemo na 2 FTE. Predvidevamo, da bi bil v projektu, ki bi izhajal iz skupnega koncepta, vodilni partner Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Objavljeno 21. 6. 2013 – Sestanek s predstavniki Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša

Sklepi

prvega sestanka avtorjev Predloga za izdelavo Slovarja sodobnega slovenskega jezika (Polona Gantar, Iztok Kosem, Simon Krek) in predstavnikov Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (Nataša Jakop, Nina Ledinek, Andrej Perdih, Marko Snoj), ki je bil 19. 6. 2013 ob 9. uri v sejni sobi Dialektološke sekcije na Novem trgu 4. Sestanek je bil končan ob 12.30.

Sestanek je bil sklican na osnovi pobude ministra za kulturo za dogovor o možnostih za sodelovanje pri pripravi sodobnega slovarja slovenskega jezika med avtorji Predloga za izdelavo Slovarja sodobnega slovenskega jezika in Inštitutom za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Na sestanku so bili sprejeti naslednji sklepi:

  1. Udeleženci so se strinjali, da kljub drugačnim izkušenjskim izhodiščem glede izdelave slovarskih del obstaja možnost priprave skupnega slovarskega koncepta, ki bi zadovoljil čim širše potrebe jezikovnih uporabnikov slovenščine. Ocenjuje se, da bi priprava usklajenega skupnega koncepta zahtevala dodatna finančna sredstva v obsegu 2 FTE, predvidoma za čas od pol do enega leta.
  2. Udeleženci so izrazili potrebo po čimprejšnji osvetlitvi vsebinskih izhodišč glede razlagalnega dela in sistema kvalificiranja leksikalnih enot v sodobnem slovarju, ki sta se v pogovoru izkazala za problematično področje v usklajevanju med koncepti. Sprejet je bil sklep, da se ponovno sestanemo 3. julija ob 9. uri v sejni sobi Dialektološke sekcije na Novem trgu 4.
  3. Udeleženci so predlagali objavo sprejetih sklepov na spletu.

Objavljeno 17. 6. 2013 – Sestanek s predstojnikom Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša

Dne 17. junija 2013 sta se v prostorih Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU sestala predstavnik skupine avtorjev Predloga za izdelavo Slovarja sodobnega slovenskega jezika in predstojnik inštituta. Ugotovila sta, da je mogoče začeti pogovor o skupnem slovarskem konceptu in se dogovorila za sestanek ekspertne skupine.

Objavljeno 14. 6. 2013 – Javna predstavitev predloga

V četrtek, 20. 6. 2013, ob 16. uri bo v učilnici št. 4 (pritličje) Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani potekala javna predstavitev Predloga za izdelavo Slovarja sodobnega slovenskega jezika. Vljudno vabljeni!

Objavljeno 12. 6. 2013 – Pobuda ministrstva za kulturo

Avtorji predloga za izdelavo Slovarja sodobnega slovenskega jezika so se v ponedeljek, 10. 6., na Ministrstvu za kulturo na pobudo ministra sestali s predstavniki Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. Dogovorili so se, da bo do 8. julija med avtorji predloga in Inštitutom potekala diskusija, katere cilj je uskladitev slovarskih konceptov bodočega slovarja. Po končanem delu bodo o možnosti enotnega slovarskega koncepta na ministrstvo poslali skupno izjavo.